حقایق انگلیسی -2

آیا می دانستید کوتاه ترین جمله کامل انگلیسی چیست؟ آیا می دانستید به جمله ای که کلیه حروف الفبای انگلیسی در آن استفاده شده چه می گویند؟ همانطور که در عکس می بینید، I am، کوتاه ترین جمله کامل انگلیسی است.
ادامه مطلب

حقایق جالب

آیا می دانستید به جمله ای که کلیه حروف الفبای انگلیسی در آن استفاده شده چه می گویند؟ به جمله ای که در آن کلیه حروف الفبای انگلیسی استفاده شده Pangram می گویند. می توانید این جمله را در عکس بخوانید.
ادامه مطلب