حقایق جالب

آیا می دانستید به جمله ای که کلیه حروف الفبای انگلیسی در آن استفاده شده چه می گویند؟

به جمله ای که در آن کلیه حروف الفبای انگلیسی استفاده شده Pangram می گویند.

می توانید این جمله را در عکس بخوانید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها