حقایق انگلیسی -2

آیا می دانستید کوتاه ترین جمله کامل انگلیسی چیست؟

آیا می دانستید به جمله ای که کلیه حروف الفبای انگلیسی در آن استفاده شده چه می گویند؟ همانطور که در عکس می بینید، I am، کوتاه ترین جمله کامل انگلیسی است.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها